Sütiket használunk a forgalom elemzésére és weboldalunk az Ön igényeihez való jobb adaptálására. Webhelyünk használatával Ön elfogadja a sütik tárolását a számítógépen, táblagépen vagy okostelefonon.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky JAGERKAFFE, s.r.o.

Obchodné podmienky spoločnosti JAGERKAFFE

Prevádzkovateľ internetového obchodu https://jagerkaffee.com (ďalej len „obchod“) je:

 

JAGERKAFFEE, s. r. o., so sídlom Jelačičova 4, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 47457899, DIČ: 2023882234, IČ DPH: SK2023882234, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 92652/B 

 

 
Obchodné podmienky internetového obchodu prístupnom cez doménu https://jagerkaffee.com

1. Tovar z katalógu zverejneného na týchto webových stránkach je možné objednávať bez registrácie (ako hosť) alebo ako registrovaný užívateľ.

2. Pri registrácii cez internet si vyberte svoje užívateľské meno a heslo a zadajte nasledovné údaje:

a) súkromná osoba/spotrebiteľ: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, dodaciu adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail, na ktorých Vás môžeme kontaktovať.
b) fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba: obchodné meno, adresa miesta podnikania alebo sídla spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, dodaciu adresu, meno kontaktnej osoby, telefónne číslo a e-mail, na ktorých Vás môžeme kontaktovať.

Po správnom vyplnení formulára dostanete potvrdenie o úspešnej registrácii.

3. Detaily objednávky a dodania tovaru až ku kupujúcemu s Vami dohodneme e-mailom alebo telefonicky. Tovar po prijatí a potvrdení objednávky posielame čo najskôr, maximálne však do 5 pracovných dní.

4. Platbu za objednaný tovar možno realizovať nasledovnými spôsobmi:

- v hotovosti alebo kartou pri preberaní tovaru osobne (rezervácia tovaru max. 7 kalendárnych dní, následne môže byť vaša objednávka zrušená);

- v hotovosti alebo kartou kuriérovi pri dodaní na dobierku;

- v hotovosti pri prevzatí tovaru v LUNYS strediskách

- platobnou (všetky dostupné platobné metódy slovenských bánk – platba kartou, prevodom, alebo online cez váš internet banking)

- platbou vopred (pokiaľ nebudú finančné prostriedky pripísané na náš účet do 7 kalendárnych dní, vaša objednávka môže byť zrušená)

Spôsoby doručenia objednávky:

- (ZADARMO) osobne priamo v : LUNYS strediskách

- (3,50€ s DPH) kuriérom spoločnosti DPD (v rámci pracovných dní) do 24 hodín od odoslania objednávky/balíka. V deň odovzdania balíka kuriérovi obdržíte prvú sms správu, že vaša objednávka opustila náš obchod. Druhú sms správu dostanete v deň doručenia, alebo vás bude kuriér telefonicky kontaktovať, aby sa s vami dohodol, kedy vám objednávku doručí. Doručuje medzi 9:00 až 18:00 a čas, kedy vás kontaktuje, záleží od toho, kde sa adresa, kam vám má objednávku doručiť, nachádza v rámci jeho rajónu. Aj z tohto dôvodu vám skôr odporúčame dať si objednávku doručiť do práce (ako doručovaciu adresu si v ďalšom kroku zvoliť adresu, kde pracujete).

- Pri objednávke nad 75,-€ s DPH je spôsob doručenia vašej objednávky ZADARMO a vždy kuriérom spoločnosti DPD. 

5. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo poskytnúť dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

6. Pri preberaní tovaru dostanete faktúru (alebo fiškálny doklad), ktorá je dodacím listom a daňovým dokladom zároveň. V prípade platby na dobierku dostanete aj potvrdenie o prevzatí tovaru, ktoré je zároveň dokladom o zaplatení tovaru.

Pri osobnom prevzatí tovaru je kupujúci povinný si tento prehliadnuť a skontrolovať celý obsah balenia, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. V prípade, že obsah zásielky nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

7. Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, kontaktujte predávajúceho a zašlite mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar zašlete spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu. Pri vrátení zasielajte prosím tovar nepoužitý, v pôvodnom stave (neodbalený v pôvodnom originálnom obale) ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.). Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar, v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru, a to prevodom na bankový účet kupujúceho, ktorého číslo uviedol kupujúci v oznámení o odstúpení od zmluvy alebo v hotovosti v kamennom obchode. Toto sa nevzťahuje na vrátenie ceny za dopravné a balné, za ktoré bol tovar kupujúcemu dodaný, na ktorého vrátenie kupujúci nemá nárok.

8. Vyhradzujeme si právo zmeny cien. Cena je vždy potvrdená v potvrdení objednávky.

9. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

10. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

11. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to výhradne písomne prostredníctvom elektronickej pošty. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 dní, a to prevodom na bankový účet kupujúceho, ktorého číslo uviedol kupujúci pri oznámení o zrušení objednávky alebo v hotovosti v kamennom obchode.

12.Predávajúci je oprávnený spracovávať osobné údaje objednávateľa (dotknutej osoby) v zmysle § 13 ods. 1 psím. b)  zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na účely plnenia zmluvy a v rozsahu nevyhnutnom na uzatvorenie predmetnej zmluvy. Zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

13.Predávajúci je oprávnený spracovávať osobné údaje na marketingové účely (zasielanie správ o ponukách tovarov, akciách a služieb) výlučne v prípade, ak objednávateľ vyjadrí súhlas so spracovaním osobných údajov na vyššie uvedený účel. Náležitosti a forma súhlasu sú uvedené v osobitnom dokumente, ktorý je oddelený od všeobecných obchodných podmienok.

14. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

15. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke https://jagerkaffee.com