Sütiket használunk a forgalom elemzésére és weboldalunk az Ön igényeihez való jobb adaptálására. Webhelyünk használatával Ön elfogadja a sütik tárolását a számítógépen, táblagépen vagy okostelefonon.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných Údajov

V súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov ako dotknutých osôb zo strany našej spoločnosti JAGERKAFFEE, s. r. o., so sídlom Jelačičova 4, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 47457899, DIČ: 2023882234, IČ DPH: SK2023882234, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 92652/B , ako prevádzkovateľa Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia  Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“ alebo „Nariadenie“) a zákonom o ochrane osobných údajov Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej „zákon“).

Spoločnosť JAGERKAFFEE, s. r. o., so sídlom Jelačičova 4, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 47457899, DIČ: 2023882234, IČ DPH: SK2023882234, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 92652/B ako prevádzkovateľ osobných údajov informuje o nižšie opísanom zhromažďovaní osobných údajov a zásadách ochrany súkromia.

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, a preto sa budeme v našich vzťahoch s vami riadiť vždy týmito zásadami.

V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prerokovať ďalšie spracovanie vašich osobných údajov, prípadne podať sťažnosť alebo položiť otázku týkajúcu sa našich elektronických služieb, kontaktujte, prosím nášho zástupcu pre ochranu údajov v spoločnosti osobneudaje@jagerkava.sk

Právo podať sťažnosť máte u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk

Pokiaľ sa neuvádza inak, spoločnosť JAGERKAFFEE, s. r. o. je kontrolórom údajov v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom služieb, webových stránok a aplikácií v zmysle tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako zhromažďujeme a používame osobné údaje.

Kategórie osobných údajov:

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo by mohli identifikovať, fyzickú osobu. Je to údaj, ktorý by priamo alebo nepriamo, mohol identifikovať odkazom na nejaký identifikátor ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátor alebo jeden či viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu určitej fyzickej osoby. Osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame rôznymi spôsobmi prostredníctvom našich bežných obchodných aktivít online aj offline. Vaše osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom na účely popísané nižšie v tejto informácii pochádzajú výlučne od Vás, napr. v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo ste nám ich oznámili  v priebehu našej vzájomnej komunikácie/registráciou, resp. prihlásením na web.

 

Osobné údaje, ktoré môžeme zhromažďovať a spracovávať, zahŕňajú:

 • Kontaktné informácie, ktoré nám umožňujú komunikovať s vami, ako napríklad váš titul, meno, názov firmy, pracovné zaradenie, dátum narodenia alebo identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo; meno používateľa, dodacia a fakturačná adresa, telefónne čísla, e-mailová adresa, faxová adresa, URL, IP adresa a iné adresy, ktoré nám umožňujú posielať vám správy, firemné informácie a informácie o registrácii na našich webových stránkach. Údaje získavané prostredníctvom cookies v Google Analytics.
 • Informácie o našich vzťahoch, ktoré nám pomáhajú uzatvárať obchodné vzťahy s vami, ako napríklad typy tovaru, výrobkov a služieb, ktoré by vás mohli zaujímať, vami uprednostňované kontakty a produkty, jazyky, marketingové preferencie a demografické údaje.
 • Transakčné informácie o tom, ako s nami komunikujete vrátane nákupov, informácie o kladených otázkach, o zákazníckom účte, o objednávkach a zmluvách, podrobnosti o dodávkach, účtovaní a o finančných dátach, podrobnosti o daniach, o chronologickom prehľade transakcií a korešpondencie a informácie o tom, ako používate a komunikujete s našimi webovými stránkami.
 • Ak ste registrovaný zákazník a využívate služby, webové stránky a aplikácie spoločnosti JAGERKAFFEE, s. r. o., zhromažďujeme, spracovávame a používame ďalšie dodatočné údaje: prihlasovacie meno a heslo, číslo účtu JAGERKAFFEE, s. r. o., žiadosti o služby a vystavené objednávky, služby/výrobky prezerané alebo vyhľadávané na webovej stránke; registrácie na odber noviniek a propagačných materiálov, nákupný košík a údaje o platbách, udelené súhlasy, autorizácie.
 • Informácie o bezpečnosti a dodržiavaní predpisov, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť aj naše záujmy, vrátane informácií na účely kontroly konfliktov, s cieľom predchádzania podvodom a na vnútorné overenie, ako aj informácie potrebné na zabezpečenie našich priestorov, ako sú vizuálne záznamy.

Účely spracovania dát:

 • Splnenie objednávok produktov alebo služieb a súvisiacich činností, ako je dodávka produktov a služieb, zákaznícke služby, správa účtov a fakturácie, podpora a školenia, aktualizácia produktov a upozornenia súvisiace s bezpečnosťou, ako aj poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s vaším nákupom.
 • Riadenie našich zmluvných záväzkov a vášho aktuálneho vzťahu s nami vrátane interakcie s vami, analýzy a zlepšovania našich ponúkaných produktov a služieb, informovanie o našich produktoch alebo službách, ako aj špeciálne ponuky a propagačné akcie.
 • Zaistenie bezpečnosti našich webových stránok, sietí, systémov, priestorov a ochrana pred podvodmi.
 • Riadenie našich každodenných obchodných potrieb, ako je spracovanie platieb a riadenie finančného účtu, vývoj produktov, riadenie zmlúv, správa webových stránok, plnenie záväzkov, audit, podávanie správ a dodržiavanie právnych predpisov.

Použitie osobných údajov:

Vaše osobné informácie môžeme použiť na:

 • komunikovanie s vami,
 • zabezpečovanie, zlepšovanie a rozvíjanie našej činnosti,
 • ochranu pred podvodmi a zaistenie bezpečnosti a zaistenia,
 • zasielanie marketingových materiálov na vašu adresu,
 • poskytovanie prispôsobeného obsahu,
 • vykonávanie analýzy údajov.

Bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov:

Pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, neoprávneným sprístupnením alebo prístupom a proti iným nezákonným formám spracovania aplikujeme primerané technické, fyzické a organizačné opatrenia vhodne navrhnuté na ochranu osobných údajov. Prístup k osobným informáciám majú iba oprávnení príjemcovia na základe potreby ich poznania.

Príjemcovia osobných údajov a ich zdieľanie:

Osobné údaje nezdieľame so spoločnosťami, organizáciami ani jednotlivcami mimo spoločnosti JAGERKAFFEE, s. r. o., okrem nižšie uvedených dôvodov:

 • Tretie strany: Na poskytovanie alebo vykonávanie služieb a funkcií v našom mene môžeme použiť tretie strany. Osobné informácie môžeme sprístupniť týmto tretím stranám s cieľom vykonávania uvedených služieb a funkcií. Akékoľvek spracovanie uvedených osobných údajov sa bude robiť iba podľa našich pokynov a bude kompatibilné s pôvodnými účelmi.
 • V súlade s platnými zákonmi: Osobné údaje týkajúce sa jednotlivcov môžeme podľa platných legislatívnych predpisov sprístupniť verejným alebo súdnym orgánom, pracovníkom a orgánom činným v trestnom konaní vrátane plnenia požiadaviek na národnú bezpečnosť alebo presadzovanie práva, vrátane agentúr a súdov v krajinách, v ktorých pôsobíme. Tam, kde to zákon umožňuje, môžeme uvedené údaje zverejniť tretím stranám (vrátane právneho zástupcu), pokiaľ je to potrebné na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov alebo ak to vyžaduje presadzovanie našich práv, ochrana nášho majetku alebo práva, majetku alebo bezpečnosti iných, prípadne, podľa potreby, na podporu funkcií externého auditu, dodržiavania predpisov a riadenia podniku.
 • Pobočky: Uvedené informácie môžeme v súlade s platnými zákonmi preniesť do pobočiek spoločnosti JAGERKAFFEE, s. r. o. alebo ich používať spoločne.

Uchovávanie dát:

Osobné identifikačné údaje budeme uchovávať tak dlho, kým budú potrebné na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, zvyčajne počas doby trvania zmluvného vzťahu a počas doby, ktorú vyžadujú právne predpisy alebo ktorá je povolená platnými zákonmi,  najmenej však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu so zákazníkom v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Vaše práva vyplývajúce zo spracovania osobných údajov:

Vo vzťahu k nami vykonávanému spracovaniu vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

Právo na prístup – môžete Prevádzkovateľa požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu – môžete Prevádzkovateľa požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame

Právo na výmaz - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
 2. odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracúvané, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracúvanie;
 3. vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracúvanie alebo ste vzniesli námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
 4. Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;
 5. Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;
 6. Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 1. Popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
 2. spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
 3. Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 4. Vzniesli ste námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenositeľnosť údajov – v prípadoch predpokladaných Nariadením GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb

Právo na odvolanie súhlasu – ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať

Právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa

Právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk

Vyššie uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči našej spoločnosti si môžete ako dotknuté osoby uplatniť svoje práva prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese našej spoločnosti alebo elektronicky na e - mailovej adrese: osobneudaje@jagerkava.sk. V prípade, že požiadate o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že Vy ako dotknutá osoba preukážete svoju totožnosť.

 

Súhlas a odobratie súhlasu: poskytnutím osobných informácií potvrdzujete, že rozumiete zberu, spracovaniu a používaniu informácií uvedeným v tomto oznámení o ochrane osobných údajov a že s nimi súhlasíte. V prípade, že svoj súhlas so spracovávaním odvoláte, spoločnosť JAGERKAFFEE, s. r. o. si vyhradzuje právo ďalej spracovávať a používať vaše osobné údaje v rozsahu požadovanom alebo prípustnom zo zákona, napr. na účely spracovania alebo zrušenia vašej registrácie alebo nastavenia prekrývania cookies s cieľom rešpektovať vaše cookies nastavenia.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov JAGERKAFFE, s.r.o. a komplexná ochrana a zvýšenie komfortu zákazníka a súhlas zákazníka. O udelení Vášho súhlasu Vás požiadame, ak nie ste naším zákazníkom/účastníkom ani s Vami nemáme iný obdobný vzťah zodpovedajúci požiadavkám recitálu 47 Nariadenia GDPR a chcete od nás dostávať marketingové ponuky. Udelenie tohto súhlasu je úplne dobrovoľné. Udelenie tohto súhlasu je podmienkou na uzavretie zmluvy a získanie produktu alebo služby našej spoločnosti.

Súhlas udelený na marketingové účely a na zasielanie reklamy emailom môžete odvolať kedykoľvek. Svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov môžete odvolať písomným vyjadrením zaslaným na adresu našej Spoločnosti. Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti takému spracovaniu Vašich osobných údajov.

Používanie cookies a podobných technológií

Problematika cookies

V súvislosti s našimi službami, webovými stránkami a aplikáciami používame cookies a podobné technológie. Nižšie uvedené pravidlá sa týkajú uchovávania cookies na webových stránkach https://jagerkaffee.com/ prevádzkovaných spoločnosťou JAGERKAFFEE, s. r. o. so sídlom Jelačičova 4, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 47457899, DIČ: 2023882234, IČ DPH: SK2023882234, Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 92652/B (ďalej len "webové stránky").

Čo sú súbory cookies?

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do počítača, mobilu alebo iného zariadenia používateľa. Tieto súbory umožňujú identifikáciu zariadenia a správne zobrazenie webovej stránky užívateľom, prispôsobené ich individuálnym preferenciám. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, čas koncového zariadenia a rozlíšenie ukladaných dát. Viac o cookies sa môžete dozvedieť napríklad na internetovej encyklopédii Wikipedia.

Prečo používame cookies?

Cookies používame pre nastavenie obsahu webových stránok vzhľadom k preferenciám užívateľa a optimalizáciu využitia webových stránok. Taktiež sú používané na vytvorenie anonymných, súhrnných štatistických údajov, ktoré pomôžu analyzovať, akým spôsobom užívateľ používa webové stránky. Informácie tak pomôžu zlepšiť štruktúru a obsah stránok.

Aké súbory cookies používame?

Používajú sa v zásade dva typy cookies - "dočasné" a "trvalé". Prvé z nich sú dočasné súbory, ktoré zostávajú na vašom zariadení, kým sa neodhlásite z webových stránok, alebo ich nezakážete vo webovom prehliadači. "Trvalé", alebo tiež fixné súbory zostávajú na vašom zariadení po dobu zadanú v parametroch cookies, alebo kým ich ručne nevymažete. Cookies dočasného charakteru sú z vášho zariadenia odstránené ukončením relácie na webových stránkach. Cookies trvalého charakteru sú z vášho zariadenia odstránené manuálnym zmazaním vo webovom prehliadači, alebo uplynutím doby ich platnosti. Expirované cookies musí byť do zariadenia odoslané opätovne.

Naša spoločnosť využíva tieto súbory cookies:

 • PHPSESSID - systémová cookie - cookie na uchovanie nastavenia jazyka webu a prihlasovanie užívateľov
 • PROXY_LANGUAGE - systémová cookie - cookie na uchovanie nastavenia jazyka webu a vvyriešenie presmerovania podľa jazyka
 • confirm-cookie - uchováva súhlas s použitím cookie na webe
 • newsletter - uchovávanie osobných údajov a súhlasov s odosielaním newslettrov
 • Google Analytics - nástroj na zobrazenie štatistických dát o chovaní návštevníkov webu https://jagerkaffee.com/
 • Google Tag Manager - nástroj na správu meriacich kódov na https://jagerkaffee.com/
 • cookie-Identifikátor užívateľa
 • Facebook pixel – na uchovávanie informácie užívateľa o sociálnej siete

Odstránenie cookies:

Všeobecne platí, že ukladanie cookies je možné nastaviť, prípadne zakázať v nastavení webového prehliadača. Obmedzenie používania cookies môže mať vplyv na niektoré funkcie, ktoré sú dôležité pre optimálne fungovanie webových stránok. V prípade, že je niektorá z funkcií webových stránok nefunkčná, je vhodné skontrolovať nastavenia cookies vo webovom prehliadači a prijatie cookies zariadení umožniť.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies:

Na súboroch cookie sú založené niektoré funkcie našich služieb. Aj v prípade, že ste udelili súhlas s používaním cookies, ktoré sledujú vaše správanie na webových stránkach, môžete ich používanie následne blokovať. Pokiaľ sa rozhodnete súbory cookie blokovať, nebudete sa pravdepodobne môcť prihlásiť alebo tieto funkcie používať a môže dôjsť k strate predvolieb, ktoré sú na súboroch cookie založené. Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo východiskovom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou vášho webového prehľadávača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

 

Nastavenie Cookies na našich stránkach:

 

Technicky nevyhnutné a funkčné

Tieto súbory Cookies napomáhajú k tomu, aby sa webové stránky mohli používať tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia na stránkach a prístup do zabezpečených oblastí webu. Zvyčajne sú nastavené vami ako odpoveď na akcie, ktoré zodpovedajú žiadosti o poskytnutie služby, ako napríklad nastavenie vašich osobných preferencií, prihlásenie alebo vyplnenie formulárov. Bez týchto Cookies nie je možné sprístupniť určité časti našej webovej stránky alebo požadovanej služby. Potrebné súbory Cookies pomáhajú pri vytváraní webových stránok pomocou použitia základných funkcií, ako je navigácia na stránkach a prístup do zabezpečených oblastí webu. Stránky nemusia správne fungovať bez týchto Cookies.

Osobné preferencie

Tieto súbory Cookies umožňujú prispôsobenie a vylepšenú funkčnosť webových stránok, ako napríklad zapamätanie si správania sa používateľov, uprednostňovaného jazyka alebo zobrazovanie jednotlivých odporúčaní pre produkty. Ak nepovolíte tieto súbory Cookies, niektoré z týchto služieb nemusia byť plne funkčné. Tieto informácie budú spracované iba v našich vlastných dátových centrách a nebudú sprístupnené tretím stranám.

ULOŽIŤ

Analytika Google:

Jagerkaffe webové stránky používajú analytiku Google, služby internetovej analýzy spoločnosti Google Inc. ("Google").

 • Analytika Google používa takzvané "cookies" - textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu ako používate webové stránky. Cookies nepoškodia váš počítač ani neobsahujú vírusy. Informácie ako používate naše webové stránky (vrátane vašej IP adresy) zhromaždené v cookies sú uložené výhradne pre účely vyhodnotenia používania našich webových stránok a na vytvorenie správ o aktivite na webových stránkach a slúžia na oprávnené marketingové analýzy našich webových stránok. Za žiadnych okolností nebude Google spájať vašu IP adresu s inými informáciami a využívajú sa iba na štatistické účely. Inštaláciu cookies možno predísť zmenou nastavenia vášho internetového prehliadača. Avšak, v tomto prípade, nemusíte byť schopní využívať plný potenciál týchto webových stránok. Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas so spracovávaním vašich osobných údajov spoločnosťou Google, spôsobom a pre účely popísané vyššie.
 • Remarketingová technológia Google: Naše webové stránky môžu používať remarketingovú technológiu spoločnosti Google. Táto technológia umožňuje používateľom, ktorí už navštívili naše on-line služby a ktorí prejavili záujem o naše služby, aby dostávali cielenú reklamu na webových stránkach partnerskej siete Google. Podobne môže byť reklama adresovaná aj používateľom podobných webových stránok. Informácie generované súborom cookie o používaní webových stránok odosiela spoločnosť Google na uloženie na serveroch v Spojených štátoch. V prípade prenesenia IP adresy sa údaj skráti o posledné 3 číslice. Súbory cookie umožňujú analyzovať správanie sa používateľa na webových stránkach a následne údaje analýzy použiť na poskytovanie cielených odporúčaní a reklamy podľa záujmov používateľa. Ak nechcete dostávať žiadnu cielenú reklamu prostredníctvom služby Google, môžete používanie súborov cookie zrušiť na webovej stránke: https://www.google.com/settings/ads/. Používatelia môžu používanie súborov cookie tretími stranami zrušiť prostredníctvom webovej stránky Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/). Nezabudnite, že spoločnosť Google má vlastné, od našich nezávislé, pravidlá ochrany osobných údajov. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za jej pravidlá a postupy. Pred použitím našich webových stránok si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).

Facebook:

Sledovanie konverzií Facebook: Naše webové stránky môžu používať službu na sledovanie konverzií pixelov spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Tento nástroj nám umožňuje sledovať úkony používateľov po ich presmerovaní na webové stránky poskytovateľa kliknutím na reklamu na Facebooku. Tak sme schopní zaznamenať účinnosť inzercie na Facebooku na štatistické účely a kvôli prieskumu trhu. Zhromaždené dáta ostávajú anonymné. To znamená, že nemôžeme vidieť osobné údaje žiadneho jednotlivého používateľa. Zozbierané údaje však ukladá a spracúva spoločnosť Facebook. Spoločnosť Facebook dokáže prepojiť údaje s vaším účtom Facebook a používať ich na vlastné reklamné účely v súlade s pravidlami o používaní údajov na stránke Facebook, ktoré nájdete tu: https://www.facebook.com/about/privacy/. Sledovanie konverzií Facebook tiež umožňuje spoločnosti Facebook a jej partnerom ukazovať vám reklamy na stránke Facebook aj mimo nej. Okrem toho, váš počítač o tom uloží súbor cookie. Ak chcete svoje povolenie zrušiť, kliknite tu: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25.5.2018.